Dagsorden
Samsø Sportsfiskerforenings ordinære generalforsamling lørdag den 11. februar 2017

1. Valg af dirigent
Lissie Kølbæk blev valgt.
2. Formandens beretning

3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab
På grund af forskellige omstændigheder var der ikke opstillet balance. Kassereren havde dog alle bilag, kontoafstemninger og bankudskrifter med.
Generalforsamlingen bestemte, at udsætte punktet, til punkt 8 for at gennemgå disse.
Dirigenten foreslog en ny generalforsamling med regnskabet som eneste punkt, eller at generalforsamlingen fik mulighed for at kontrollere regnskabet som punkt 9.
4. Behandling af indkomne forslag
Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen den 20. januar 2017.
Forslag til vedtægtsændring
Bestyrelsen foreslog indsættelse af § 5a:
”Formanden og kassereren tegner foreningen i fællesskab, og de kan uddele prokura i fællesskab”.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5. Valg til bestyrelsen
Jan Kølbæk. Genvalgt.
Ulla Schwartz. Genvalgt.
Kjeld Christensen. Valgt.
Suppleant Ole Boel. Genvalgt.
Suppleant. Vacant.

6. Valg af revisor: John Lykke

7. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fortsætter uændret.

8. Gennemgang af regnskabet
Generalforsamlingens deltagere gennemgik alle bilag, kontoafstemninger og bankkontoudtog.
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.
9. Eventuelt.
En god snak om den kommende Samsø Cup, 12., 13., og 14. maj. Her efterlyste bestyrelsen hjælpere til arrangementet. Generalforsamlingen stillede sig beredvilligt til rådighed.

Formanden takkede for god ro og orden – og generalforsamlingen blev hævet.

For referat: Lissie Kølbæk

Social media

 

Hvor ligger Samsø

Grusgraven er åben

13. - 14. april
8.00 - 17.00
3. - 4. august
8.00 - 17.00
10. - 11. august
8.00 - 17.00
17. - 18. august
8.00 - 17.00
24. - 25. august
8.00 - 17.00
14. - 15. sept.
9.00 - 16.00
12. - 13. okt.
9.00 - 16.00

Galleri