Foreningens navn er: Samsø Sportsfiskerforening Foreningens hjemsted: Samsø Kommune

§ 2.

Foreningens formål er at fremme interessen ved sportsfiskeri i al almindelighed både langs kyst, i søer, fra båd osv. samt at

 færdes korrekt disse steder og at afholde fiskekonkurrencer og evt. foredrag.

§ 3.

Enhver kan optages som medlem. Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen.

§ 4.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år 

i februar måned. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.  

3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg til bestyrelsen.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer 

skriftlig begærer det overfor formanden, med angivelse af dagsorden. Indvarsling til en generalforsamling skal ske med 3 ugers 

varsel gennem hjemmesiden, samt dagspressen, eller ved særskilt skriftlig meddelelse til hvert medlem Indvarslingen skal angive

dagsordenen. Alle afgørelser på en generalforsamling træffes ved simpel stemmeflertal. Beslutning om vedtægtsændringer og om 

foreningens opløsning kræver dog, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Opløsning kræver dog to på 

hinanden følgende generalforsamlinger. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære

 generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

 § 5.

 På generalforsamlingen vælges 2 (to) medlemmer i lige år, 3 (tre) medlemmer i ulige år alle vælges for 2 (to) år ad gangen,

 revisor samt suppleanter 3 (tre) vælges for 1 (et) år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Et evt. junior medlem kan vælges på 

samme måde, de har ingen stemmeret og ingen ansvar. Forældre til børn under 18 år kan stemme på generalforsamlingen, og 

vælges til bestyrelsen. Bestyrelsen vælger sin formand og kasserer og fordeler i øvrigt forretningerne imellem sig Beslutninger 

indenfor bestyrelsen træffes med almindelig stemmeflerhed Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot 3 (tre) medlemmer er til 

stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Overfor det på bestyrelsesmøderne passerede føres en 

forhandlingsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan nægte 

optagelse af et medlem ligesom den kan ekskludere medlemmer. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for en generalforsamling 

ved skriftlig anmodning herom til formanden, fra 1/5 af foreningens medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer skal have fast bopæl på Samsø.  

§6.

Kontingent bliver fastsat på generalforsamlingen. Kontingentet skal være betalt inden udgangen af januar måned. 

Regnskabsåret er kalenderåret.  

§ 7.

Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen.

§ 8.  

I tilfælde af foreningens opløsning eller likvidation, skal det godkendes ved en ekstraordinær generalforsamling og med 

mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Et evt. overskud skal anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningens område

 efter godkendelse af Samsø Kommune.

 

                                                     

                                

                               

 

                                                                   

                              

 

Social media

 

Hvor ligger Samsø

Grusgraven er åben

1. - 2. august
8.00 - 17.00
8. - 9. august
8.00 - 17.00
22. - 23. august
8.00 - 17.00
29. - 30. august
8.00 - 17.00
12. - 13. sept.
9.00 - 16.00
10. - 11. & 17. - 18. okt.
9.00 - 16.00

Galleri