Samsø Sportsfiskerforenings ordinære generalforsamling lørdag den 10. februar 2018

REFERAT

  1. Valg af dirigent.

Lissie Kølbæk valgtes som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

  1. Formandens beretning.

Det er mig en glæde at kunne meddele Generalforsamlingen at klubben igen i år har haft en stor medlemstilgang.

Juniorklubben har nu 25 medlemmer (sidste år 18). Seniorklubben er vokset til 108 medlemmer. I alt 133 medlemmer. Det er vi stolte af.

Året startede som sædvanlig med udsætning af smolt i april samt 175 kg. Ørreder til grusgraven. Den første af tre udsætninger.

Årets første tur i grusgraven bød på fine fisk – om end det var en kold og våd fornøjelse.

Jagten i Grusgraven er overtaget af et andet konsortium, som har fået opstillet en stor skurvogn.

Bestyrelsen tog kontakt til konsortiet og fik lov at benytte vognen. Tak for det. Det betyder, at vi ikke skal slå tipien op og ned – og har et sted, hvor vi kan være i tørvejr. Vi har allerede fået tilsagn om, at vi må benytte den også i 2018.

I maj måned afholdt vi Samsø cup for første gang i flere år. Præmierne var fantastiske og jeg skal hermed sige tak til vore sponsorer.

Birte Snedker lagde lokaler til middagen lørdag aften ligesom hun også stod for de veltillavede hakkebøffer. Det var en succes, omend tilmeldingen var beskeden. Vi håber på et bedre resultat i år, ikke mindst for vore medlemmer.

Vi har i år foldere fremlagt i diverse shops for fiskeri, og campingpladser både lokalt, på Sjælland og i Jylland.

Hovedpræmien på 5000 kr. blev vundet af en sjællænder, mens det var lokale der vandt priserne for hornfisk samt fladfisk.

Jeg vil her takke alle, som gjorde et stort stykke arbejde, for at arrangementet kunne gennemføres.

I juni måned arrangerede vi en juniortur til Gudenåen ved Langå. Vi har kontakter til Langå Sportsfiskerforening som velvilligt lånte os deres hytte, som ligger helt ned til åen. Der blev hygget og snakket og ikke mindst fisket. Alle var i strålende humør.

Desværre var der ikke den store gevinst og da de unge mennesker ikke mente, der var fisk i åen – sørgede fiskene selv for underholdningen. De hoppede lystigt ud af vandet – og så kom der gang i fiskeriet igen.

Tak til alle som gjorde et stort stykke arbejde, for at turen kunne blive til noget.

Så blev det august, og der blev igen fisket igennem i Grusgraven. Der blev fanget mange flotte fisk.

Vi er blev omtalt i ”Hvad der sker på Samsø”, og det har ført til flere henvendelser fra folk, der gerne vil fiske i Grusgraven. Her har vi måttet beklage, at der kun kan fiskes i de allerede aftalte weekender.

Oktober gik på hæld og vi havde afslutning i Grusgraven – med pølser (grillet på vores nye grill) – og ikke mindst Ullas fantastiske fiskesuppe samt kaffe, øl og vand.

Der blev uddelt præmier til de største fisk, der er fanget i årets løb.

Klubben blev igen i år betænkt med 7000 kr. fra Palle – Tusind tak for din støtte. Den sætter vi stor pris på.

I november blev klubben betænkt med 5000 kr. fra Samsø Festivalen samt 3000 kr. fra Den Danske Bank. Vi er meget taknemmelige for disse penge som går til en ny tur for de unge.

I december måned blev der afholdt juleafslutning for juniorerne i klubbens lokaler med mange fremmødte. I den forbindelse rettes en stor tak til Claus for hans utrættelige indsats med juniorerne. Ligeledes tusind tak til Ulla og Signe – uden jeres hjælp, havde opgaven været uoverskuelig.

Samsø Cup er i år – ligesom sidste år – anden weekend i maj (HUSK at sætte kryds i kalenderen).

Vi håber på stor lokal tilslutning.

I uge 27 skal Juniorklubben til Mandalselven. Det ser vi frem til.

Til slut skal lyde en stor tak til bestyrelsen for godt og givtigt samarbejde.

  1. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.

Kassereren indledte med at fortælle, at revisor John Lynge – valgt på sidste års generalforsamling – havde besluttet sig for at trække sig som revisor i begyndelsen af året.

Derfor havde bestyrelsen besluttet sig for at benytte Revisionsfirmaet Krogh & Thomsen I/S – Sygehusvej 7, 8305 Samsø – til revision af foreningens regnskab. Carsten Thomsen reviderede.

Et enkelt medlem af generalforsamlingen mente, at det var ulovligt at benytte selskabet til revision, idet disse ikke var valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen begrundede valget og det blev besluttet at sende godkendelse af regnskabet til afstemning.

Regnskabet blev godkendt med 7 stemmer mod 4.

  1. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen stillede følgende forslag:

På baggrund af utallige henvendelser fra turister på Samsø, beder bestyrelsen Generalforsamlingen tage stilling til følgende spørgsmål:

Skal Samsø Sportsfiskerforening åbne for tilgang af turister – uden følge med et medlem – så disse kan indløse gæstekort til fiskeri i Grusgraven på åbningsdagene?

Efter en god konstruktiv debat for og imod forslaget, sagde Generalforsamlingen nej til dette.

  1. Valg til bestyrelsen:

På valg:                                                                                                                                                                            

Lissie Kølbæk (modtager genvalg). Lissie Kølbæk blev genvalgt.

Kristian D Schwartz (modtager genvalg). Kristian D Schwartz blev genvalgt.

Ole Boel blev genvalgt som suppleant.

Flemming Skytt – Højvangsvej 3 – 8305 Samsø blev valgt som suppleant.

  1. Valg af revisor.

Carsten Thomsen – Revisionsfirmaet Krogh & Thomsen – Sygehusvej 7 -8305 Samsø.

  1. Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet fortsætter uændret.

Intet til aktuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

For referat Lissie Kølbæk

 

 

Social media

 

Hvor ligger Samsø

Grusgraven er åben

13. - 14. april
8.00 - 17.00
3. - 4. august
8.00 - 17.00
10. - 11. august
8.00 - 17.00
17. - 18. august
8.00 - 17.00
24. - 25. august
8.00 - 17.00
14. - 15. sept.
9.00 - 16.00
12. - 13. okt.
9.00 - 16.00

Galleri