Referat af den ordinære generalforsamling lørdag den 16. februar 2019

 1. Valg af dirigent:

Werner Lenk-Hansen blev foreslået og valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 1. Formandens beretning:

2018 har været et begivenhedsrigt år for Samsø Sportsfiskerforening.

Eksklusion af to medlemmer – Velafviklet Samsø Cup - fantastisk juniortur til Norge - alvorlig sygdom hos bestyrelsesmedlem – 396 kg. Fisk fanget i Grusgraven - klubbens kasse lænset for 45.262 kr.

Dette var nogle af overskrifterne for formandens beretning.

Bestyrelsen redegjorde for eksklusion af to medlemmer i 2018.

Generalforsamlingen godkendte med 17 stemmer for og 4 imod.

Klubben har lige sagt goddag til medlem nr. 157 .

Tre af klubbens medlemmer er afgået ved døden.

Æret være deres minde.

Alt i alt blev der fanget 395,857 kg fisk i Grusgraven i2018.

Året blev afsluttet som vanligt med ristede pølser og fiskesuppe.

Der skal lyde en stor tak til medlemmerne for stor hjælp i grusgraven i årets forløb.

Der blev afholdt Samsø Cup 11., 12., og 13 maj og der var et større fremmøde end sidste år. (21 deltagere i 2017 og 35 i 2018).

Vinder af ørredkonkurrencen 2018

Første præmien gik til en lokal deltager: 
1,300 kg. - 52 cm.
5000,00 kr. - sponseret af:
Samsø Tømrer Team - Brdr. Stjerne 
Samsø Sten og Grus - BygGodt ApS
Samsø Sportsfiskerforening

Anden præmien gik også til en af de lokale. Det var festivalbilletter sponseret af Samsø Festivalen.

Tredje præmien gik til en udenøs vinder af Fladfiskekonkurrencen med Weekendophold på Sælvig Camping. Sponseret af Birte Snedker.

Deltagerne i Cup én gav udtryk for at arrangementet var meget vellykket, med meget flotte præmier, og det må vi jo give dem ret i.

Tusind tak til Birte Snedker som igen i år lagde lokaler til, og serverede de dejligste hakkedrenge med bløde løg.

Også tak til alle dem, der gav en hånd med, for at gennemføre arrangementet.

Juniorklubben har i alt 27 aktive medlemmer under 25 år.

Der er nogle små som ikke helt har forstået, hvordan man skal agere i en fiskeklub, og vi anmoder forældre om, at være til stede i klublokalet om onsdagen, til at være med til at styre begivenhedernes gang. Vi kan ikke have at nogen kommer til skade.

Der kommer ny besætning i Juniorklubben Claus der har været utrættelig, ønsker at få en pause fra arbejdet med de unge. Vi er kede af det, men vi anerkender og giver Claus stor ros for hans store arbejde i årenes løb. Tusind tak Claus. God vind fremover.

Ulrik vil herefter tage sig af juniorklubben 2 onsdage om måneden, andre medlemmer af klubben og bestyrelsen vil tage en tørn de øvrige onsdage

Der var en vellykket tur til Mandalselven for juniorer i den første uge af juni.

Det gjorde et stort indtryk, at der var lokum i gården – endda med to huller, så man kunne have selskab.

8 juniorer og 4 voksne deltog. Fiskeriet kunne have været bedre, men led under en tør sommer med for lidt vand. Der var højt humør, og god stil og glæde under hele turen. Maden var ikke at kimse og alle spiste godt.

I slutningen af juli blev det opdaget, i forbindelse med planlægningen af efterårets fiskeri, at kassereren havde brugt næsten alle klubbens penge.

Der blev holdt krisemøde i bestyrelsen – Jyske Bank blev kontaktet og alle konti blev lukket. Den 3. august blev det anmeldt til politiet.

Bestyrelsen kunne have valgt at indkalde til et møde og lukke foreningen, men valgte at holde lav profil, da vi stod overfor 4 fiskeweekends i Grusgraven i august, hvilket mange så frem til.

Vi fik købt fisk ind – formanden lagde ud.

Vores fiskesæson var der ikke noget i vejen med.

Sidenhen er der brugt mange timer på at rekonstruere et regnskab – og her var fangstlisterne en god hjælp. Det har været et omfattende arbejde.

Uden underslæbet havde vi haft et forrygende økonomisk år. De penge vi ikke har, kan vi ikke bruge til noget – men det er en reminder om, at vi ser os lidt bedre for en anden gang.

Tilbage til det hyggelige og fornøjelige:

I december var der juniorafslutning i foreningens lokaler med æbleskiver, knas og sodavand. Tak til dem som deltog og ikke mindst, de der hjalp til med at gennemføre arrangementet.

Der afholdes Samsø Cup 10. – 12. maj, samt fiskeri i Grusgraven som planlagt. Se på hjemmesiden og følg klubben på Facebook.

Vi ansøgte om tilskud til foreningsarbejdet med de unge hos Samsøfonden. Der var ikke gevinst.

Igen i 2018 var der en donation fra Palle Rasmussen på 7.000 kr. Tusind - tusind tak for det.

Danske Bank´s Samsø Fond gav 10.000 kr. til afholdelse af udgifter til en juniortur til Mandalselven.

Ansøgningen til Samsø Festivalen gav 11.000 kr.

Samsø Sportsfiskerforening har arvet en del fiskegrej. Tusind tak til Susanne som tænkte på os.

Vi siger mange tak til vores støtter.

Vi kan stadig godt bruge frivillige til at være med til at lave Samsø Cup samt til afvikling af fiskeri i Grusgraven.

Måske har jeg glemt noget – eller nogle så jeg vil slutte med at takke alle, der har støttet op om Samsø Sportsfiskerforening og ydet en indsats i årets løb, ikke mindst tak til en hårdt prøvet bestyrelse, som valgte ikke at give op, da det så sortest ud.

Tak for godt fremmøde.

Knæk og bræk!

Formandens beretning godkendt med 18 stemmer for og 3 imod.

 1. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab

Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.

I lighed med sidste år var regnskabet revideret af Krogh & Thomsen I/S.

Der var indtægter i 2018 for                               93.578 kr.                                      (2017 45.000 kr.)

Udgifter                                                                      61.836 kr.                                      (2017 78.000)

Resultat før ekstraordinære udgifter              31.742kr.                                       (2017 33.000 kr.)

Tyveri 45.262 kr.

Årets resultat                                                            -13.520 kr.                                    (2017 -33.000 kr.)

Balance:

Aktiver

Bankindestående                                                    27.516 kr.                                      (2017 30.000 kr.)

Kassebeholdning                                                     2513 kr.                                          (2017 2000 kr.)

Omsætningsaktiver i alt                                        20.029 kr.                                      (2017 30.000 kr.)

Passiver:

Egenkapital, primo                                                  27.156                                            (2017 60.000kr.)

Årets resultat                                                            -13.520                                           (2017 -33.000)

Egenkapital ultimo                                                  13.636 kr.                                      (2017 27.000 kr.)

Forudbetalt kontingent                                        500 kr.                                            (2017 0 kr.)

Skyldige omkostninger                                          15.893 kr.                                      (2017 3000 kr.)

Kortfristet gæld i alt                                               16.393 kr.                                      (2017 3000 kr.)

Passiver i alt                                                              30.029 kr.                                     (2017 30000 kr.)

Regnskabet godkendt med 17 stemmer for og 4 imod.

 1. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår ændring af

 • § 4.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg til bestyrelsen.
 6. Valg af revisor.
 7. Fastsættelse af kontingent.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftlig begærer det overfor formanden, med angivelse af dagsorden.

Indvarsling til en generalforsamling skal ske med 3 ugers varsel gennem medlemsblad, samt dagspresse, eller ved særskilt skriftlig meddelelse til hvert medlem.

Indvarslingen skal angive dagsordenen.

Alle afgørelser på en generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal. Beslutning om vedtægtsændringer og om foreningens opløsning kræver dog, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Opløsning kræver dog to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Set i lyset af den teknologiske udvikling foreslår bestyrelsen ændring af § 4 så den fremstår således:

 • § 4.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg til bestyrelsen.
 6. Valg af revisor.
 7. Fastsættelse af kontingent.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftlig begærer det overfor formanden, med angivelse af dagsorden.

Indvarsling til en generalforsamling skal ske med 3 ugers varsel gennem hjemmesiden, dagspressen eller ved særskilt skriftlig meddelelse til hvert medlem.

Indvarslingen skal angive dagsordenen.

Alle afgørelser på en generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal. Beslutning om vedtægtsændringer og om foreningens opløsning kræver dog, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Opløsning kræver dog to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Forslag godkendt 20 stemmer for og 1 imod.

Forslag fra medlem

 1. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen.

Efter en del debat. Afvistes forslaget med 17 stemmer for afvisning og 4 stemmer imod.

 1. Fra en husstand må der kun være en person i bestyrelsen.

Ifølge vedtægterne kan alle optages som medlemmer og dermed er de også valgbare til bestyrelsen.

Forslaget afvises af generalforsamlingen med 16 stemmer for afvisning af forslaget og 3 stemmer imod.

 1. En eksklusion kan først træde i kraft efter at være behandlet på en Generalforsamling evt. ekstra generalforsamling.

Vedtægterne beskriver tydeligt reglerne for hvorledes bestyrelsen skal forholde sig i en sådan situation, og det er helt i tråd med dette forslag.

Debatten omkring dette bragte et spørgsmål om hvorvidt man evt. kunne graduere en eksklusion til at vare et nærmere bestemt antal år. Generalforsamlingen vedtog (17 for – 4 imod), at bestyrelsen undersøger og kommer med et forslag til Generalforsamlingen næste år.

 1. Ved indkaldelse til årlig ordinær Generalforsamling, skal være vedlagt revideret årsregnskab.

Afvist af Generalforsamlingen. (17 for afvisning – 4 imod).

 1. Hvis en valgt revisor trækker sig. Da skal der indkaldes til valg af en ny. Hvis en suppleant ikke kan overtage.

Dette kræver en vedtægtsændring. Generalforsamlingen vedtog med 21 stemmer for, at bestyrelsen undersøger sagen og udarbejder et forslag til næste års Generalforsamling.

 1. Eksklusion af 2 medlemmer tages op til debat. Evt. omstødes.

Dette punkt er ikke relevant, idet bestyrelsen har redegjort for eksklusionen og Generalforsamlingen har godkendt redegørelsen.

 1. Valg til bestyrelsen

Jan Kølbæk var på valg og modtog genvalg.

Genvalgt med 17 stemmer for og 4 imod.

Medlem på valg. Bestyrelsen foreslog Troels Troelsen.

Troels Troelsen blev valgt med 21 stemmer for.

Ole Boel blev valgt som Suppleant. 21 stemmer for.

Jan Skytt blev valgt som Suppleant. 21 stemmer for.

Valg af revisor.

Generalforsamlingen valgte Per Balle som revisor. (21 stemmer for)

 1. Fastsættelse af kontingent

Det er meget dyrt at købe og hente fisk til grusgraven og derfor forslag fra bestyrelsen til at forhøje kontingentet for Seniorer til 250 kr. om året og for Pensionister til 175 kr.

Juniorernes kontingent forhøjes ikke og priserne for fiskeri i Grusgraven forhøjes derfor heller ikke.

Det vedtog Generalforsamlingen med 17 for og 4 stemmer imod.

 1. Eventuelt

Intet til eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden på Generalforsamlingen.

Samsø den 16.02.2019

Referent

Lissie Kølbæk

Social media

 

Hvor ligger Samsø

Grusgraven er åben

13. - 14. april
8.00 - 17.00
3. - 4. august
8.00 - 17.00
10. - 11. august
8.00 - 17.00
17. - 18. august
8.00 - 17.00
24. - 25. august
8.00 - 17.00
14. - 15. sept.
9.00 - 16.00
12. - 13. okt.
9.00 - 16.00

Galleri